functions-online

Array

Execute and test PHP functions for array handling and manipulation.

array_search

$haystack'ta $needle arar.

array_splice

$input dizisinin $offset indisinden başlayan $length sayıda elemanını siler ve belirtildiği takdirde, bunların yerlerine $replacement'ni yerleştirir.

array_values

array_values() işlevi $input dizisindeki tm değerleri sayısal olarak indisleyerek dndrr.

count

Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki zellik sayısını dndrr.

Nesneler iin, eğer SPL kuruluysa Countable tarafından gereklenen count() yntemini sonucu almak iin kullanabilirsiniz. Nesne arayz sadece bir ynteme, count() işlevinden dnen değeri dndren count() yntemine sahiptir.

in_array

$haystack'ta $needle'yi' arar.

krsort

Bir diziyi anahtar/değer ilişkisini koruyarak anahtarlarına gre tersine sıralar. Esas olarak, ilişkisel dizilerin sıralanmasında kullanılır.

ksort

Bir diziyi anahtar/değer ilişkisini koruyarak anahtarlarına gre sıralar. Esas olarak, ilişkisel dizilerin sıralanmasında kullanılır.

natcasesort

natcasesort() işlevi natsort() işlevinin harf b?y?kl?ğ?ne duyarsız s?r?m?d?r.

Bu işlev, abecesayısal dizgeleri, insanların anahtar değer ilişkisini sağlayarak yaptıkları şekilde ger?ekleyen bir sıralama algoritmasını kullanarak sıralar. Bu algoritmaya "doğal sıralama" algoritması adı verilir.

natsort

Bu işlev, abecesayısal dizgeleri, insanların anahtar değer ilişkisini sağlayarak yaptıkları şekilde ger?ekleyen bir sıralama algoritmasını kullanarak sıralar. Bu algoritmaya "doğal sıralama" algoritması adı verilir. Bu algoritma ile sort() işlevinin yaptığı standart sıralama arasındaki farkı g?steren bir ?rnek aşağıdadır.

range

Aralığı belirtilen elemanları ieren bir dizi oluşturur.

shuffle

Bu işlev belirtilen diziyi karar (elemanları rasgele sıralar).

rsort

Bu işlev belirtilen diziyi tersine (b?y?kten k??ğe) sıralar.

sort

Bu işlev bir diziyi sıralar. Sıralama işlemi bittiğinde dizinin elemanları k??kten b?y?ğe doğru sıralanmış olur.

xml2Array

The function recursivley converts a xml string into an array.